Kontakt / Werbung: Biofred | www.Biofred.ch | Info (ätt) Schlagwort.ch

Zwiebelgemüse

  • Allium (Zwiebelgewächse)
   • Zwiebel (A. cepa L.)
   • Winterzwiebel, Frühlingszwiebel, (A. fistulosum L.)
   • Knoblauch (A. sativum L.)
   • Schalotte (A. ascalonicum STRAND.)
   • Porree, Lauch (A. porrum L.)
    • Perlzwiebel (Allium porrum var. sectivum)